Ulvsåkras tolkning av Naturnära skogsskötsel

 

 

Naturnära skogsskötsel har utvecklats i framför allt Tyskland och Danmark som ett svar på det skötselintensiva och ofta skadedrabbade trakthyggesbruket. Naturnära skogsskötsel representerar ingen homogen metod utan står för ett antal vägledande principer, rekommendationer och restriktioner som kan guida skogsbrukaren i valet av skötselåtgärd. Det finns vissa olikheter och skillnader mellan olika utövare av Naturnära skogsskötsel. Nedan redovisas de ståndpunkter som Ulvsåkra förordar och rekommenderar.


Principer för Naturnära skogsskötsel


 • Skogar bör ses som komplexa levande system som reglerar sig själva utan att människan har förmåga att förutsäga eller förstå dess utveckling i detalj. Människans brukande bör därför ske med hög grad av anpassning efter skogens naturliga växtsätt, produktivitet och självreglering.

 • Det naturliga skogsekosystemet som skapats av evolutionen är den skogsstruktur som genererar mest nyttigheter långsiktigt.

 • En naturlig skogsstruktur leder till mindre risk för oväntade skador på virkesproduktionen.

 • Inhemska trädslag bör aktivt gynnas på deras naturliga ståndorter.

 • Skogens skiktning bör anpassas efter ståndortens naturliga tendenser att vilja växa skiktat.

 • Ingrepp i skogen ska minimeras. De ska bara utföras om de ökar de långsiktiga ekonomiska värdena i den framtida skogen. Minimal insats som ekonomisk princip är överlägsen principen om maximalt uttag.

 • De ekonomiska målen för skogsproduktionen måste vara anpassade efter ståndortens produktionsförmåga, inte tvärt om.

 • Skötseln bör alltid anpassas för att skapa så goda förutsättningar för självföryngring som möjligt.


Rekommendationer för naturnära skogsskötsel


 • Se gärna till att spara en referensyta för varje ståndort som lämnas åt fri utveckling. Den ytan kan ge viktig information om hur ett naturligt skogsekosystem fungerar på platsen. En sådan yta bör vara minst 30x30 m för att inte få för stora kantzonseffekter.

 • Gamla träd och grov död ved bör alltid lämnas i riklig mängd. FSC:s certifieringskrav om minst 10 evighetsträd per ha är en lämplig nivå.

 • Hjälpplantering är nödvändig om det uppstår luckor efter avverkning på svårföryngrade marker. Förädlade plantor av inhemska trädarter är då att rekommendera.

 • Vid avverkning tas företrädesvis enstaka mogna träd. Mogendiameter bestäms enligt Naturkulturprincipen. Mindre träd tas enbart om det förbättrar den framtida värdeavkastningen.

 • Maskiner som ger lågt marktryck och minimerar körskador ska väljas i så stor utsträckning som möjligt.

 • Röjning kan vara motiverat för att främja pionjärträdarter som tall och ek som annars lätt blir utkonkurrerade i ett skiktat bestånd.


Restriktioner för Naturnära skogsskötsel


Följande åtgärder accepteras inte i Naturnära skogsskötsel:

 • Kalhyggen

 • Plantering av trädslag som inte är naturliga på ståndorten.

 • Växtskydd och bekämpningsmedel i form av gifter som appliceras utanpå växtmaterial.

 • Gödsling

 • Markberedning

 • Stubbrytning och utvinning av grenar och toppar (GROT).

 

 

Ulvsåkra, Ljunganäs 22, 570 12 Landsbro            Nils Fagerberg               Telefon: 0383-770020                 nils@kontinuitetsskogsbruk.se

 

www.kontinuitetsskogsbruk.se

Senast uppdaterad: 2014-01-24