Kontinuitetsskogsbruk

 

 

Begreppen kontinuitetsskogsbruk respektive hyggesfritt skogsbruk används ofta som synonymer till varandra. Skogsstyrelsen föredrar att använda termen hyggesfritt skogsbruk och definierar det som ”ett samlingsnamn för skötselsystem, metoder och åtgärder som inte kallägger marken”.


Kontinuitetsskogsbruk inkluderar således en lång rad olika metoder och åtgärder som inte behöver ha särskilt mycket med varandra att göra. Dessa metoder klumpas ihop till ett samlingsbegrepp och representerar ”allt övrigt” i en verklighet där kalhyggesbruket är normen.


Listan över metoder som räknas som kontinuitetsskogsbruk blir därför lång:


Luckhuggning = En metod där målet är att skapa en självvföryngring genom att små luckor huggs upp i den mogna skogen.


Naturkultur = En skötselprincip snarare än en metod. Målet är att maximera nuvärdet på trädgruppsnivå, d.v.s. att sköta de träd som delar på samma växtutrymme så att den långsiktiga avkastningen maximeras. Enskilda åtgärder kan bli ganska olika beroende på utgångsläget och markägarens målsättningar.


Naturnära skogsskötsel = En skötselfilosofi snarare än en metod. Målet är att öka lönsamheten genom att minimera insatserna. Det uppnås genom att eftersträva naturliga beståndsstrukturer där skogens egen dynamik i möjligaste mån sköter kvalitetsdaning, trädslagsval och föryngring. Det finns olika inriktningar av Naturnära skogsskötsel.


Stamvis blädning = En metod där målet är att upprätthålla den diameterfördelning i beståndet som ger en optimal skiktning för en långsiktigt stabil tillväxt.


Volymblädning = En metod där målet är att upprätthålla den stående volymen i beståndet inom ett optimalt intervall som ger en långsiktigt stabil tillväxt, samtidigt som beståndet hålls skiktat.


Överhållen skärm = En metod där målet är att skapa en självföryngring genom att spara en högskärm vid avverkningen, som sedan behålls genom plantskogsstadiet.


 

Kontinuitetsskogsbruk enligt Ulvsåkra


Av ovanstående metoder rekommenderar Ulvsåkra i första hand metoderna Naturkultur och Naturnära skogsskötsel. Ulvsåkras rådgivning utgår från två enkla principer:


  1. Optimera lönsamheten genom att optimera skiktningen mellan träden.

  2. Öka lönsamheten genom att minimera ingreppen snarare än genom att maximera produktionen.


Naturkultur ger verktyg för att uppnå punkt 1 och Naturnära skogsskötsel ger vägledning för att uppnå punkt 2. Dessa två metoder kompletterar varandra och går utmärkt att tillämpa på en och samma gång. Med Naturkultur säkerställer man att varje enskild trädgrupp får en optimal skiktning så att den långsiktiga virkesavkastningen blir bästa möjliga. Med principerna från Naturnära skogsskötsel får man hjälp med gränsdragningar för vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra med hänsyn till skogens ekologiska förutsättningar. Det handlar oftast om att hindra att skogsekosystemet pressas till att avkasta över sin naturliga och långsiktiga förmåga, eller om att undvika åtgärder med allt för stor osäkerhet i lönsamhetsbedömningen.


Läs mer om grunderna i Naturkultur.


Läs mer om Ulvsåkras tolkning av Naturnära skogsskötsel.


Vad är det då som är så bra med skiktad skog? Förutom att det förbättrar ekosystemtjänster som, koldioxidupptag, biodiversitet och rekreationsmiljöer, så ger skiktningen även en bättre ekonomisk avkastning. Den stora lönsamhetsvinsten kan uppnås om man lär sig att arbeta med istället för mot skogens eget sätt att växa. På det sättet sparas arbetskostnader in, mängden kvalitetstimmer ökar liksom andelen grovt timmer. En välbalanserad skiktning gör att små träd hämmas i sin tillväxt medan de större träden får utrymme att växa snabbt. Små träd ska växa långsamt för att bilda en rotstock av bra kvalité i framtiden, medan stora träd ska växa snabbt eftersom de håller de största virkesvärdena och därmed kan generera den största värdetillväxten. Läs mer här.


Av dessa skäl rekommenderar Ulvsåkra att man använder sig av en form av kontinuitetsskogsbruk där skiktningen underhålls eller skapas. Man bör dock vara medveten om att skiktat skogsbruk är komplext och att ett lyckat resultat hänger på att utövaren har ordentliga kunskaper om skogsekosystem och om träds värdetillväxt. Den ovane bör anlita en certifierad trädmärkare. Att skapa en skiktad skog kan de flesta göra, men att optimera lönsamheten i densamma kräver breda kunskaper.

 

 

Egna powerpointpresentationer

 

Kontinuitetsskogsbruk. Föredrag på Skogsfestivalen. Åfallet naturby. 2012-07-14.

 

Ekonomin i hyggesfritt. Föredrag på årsmötet för Svenska skogsföretagares certifieringsgrupp (SSCG). Eriksbergs Säteri. 2011-11-12.

 

Hyggesfritt skogsbruk. Linnéuniversitetet. Fortsättningskurs i hållbart familjeskogsbruk. 2010-10-22.

 

 

Egna artiklar/texter

 

Industrin eller skogsägarna - vems behov ska styra? Publicerad i boken Ett brott i skogen. Ord&visor förlag. Harald Holmberg, 2012.

 

Synpunkter på Skogsstyrelsens rapport 11, 2012, om skiktad skog - kommentarer utifrån ett bredare samhälls- och miljöperspektiv. Ulvsåkra. 2012.

 

Dags att diskutera lönsamheten i kontinuitetsskogsbruk. Jord & Skog. Sveagruppens tidningar. Nr. 4 2011. Opinion. Debatt.

 

Nuvärdet maximeras om endast en dominant finns i trädgruppen. Intervju med professor Mats Hagner. Inlaga i målet mot Harald Holmberg, Lycksele tingsrätt 2011.

 

Kontinuitetsskogsbruk. Tidningen Åter, nr 4, 2010.

 

Skogsskötsel utan kalhyggen ger många fördelar. Tingsryd Lessebo Allehanda, 2009-09-22.

 

 

Ulvsåkra, Ljunganäs 22, 57012 Landsbro                 Nils Fagerberg               Telefon: 0382-770020                nils@kontinuitetsskogsbruk.se

 

www.kontinuitetsskogsbruk.se

Senast uppdaterad: 2014-01-24