Skip to content

KONTINUITETSSKOGSBRUK

Begreppen kontinuitetsskogsbruk respektive hyggesfritt skogsbruk används ofta som synonymer till varandra. Skogsstyrelsen föredrar att använda termen hyggesfritt skogsbruk och definierar det som ”ett samlingsnamn för skötselsystem, metoder och åtgärder som inte kallägger marken”.

Kontinuitetsskogsbruk inkluderar således en lång rad olika metoder och åtgärder som inte behöver ha särskilt mycket med varandra att göra. Dessa metoder klumpas ihop till ett samlingsbegrepp och representerar ”allt övrigt” i en verklighet där kalhyggesbruket är normen.

Listan över metoder som räknas som kontinuitetsskogsbruk blir därför lång:

Luckhuggning = En metod där målet är att skapa en självvföryngring genom att små luckor huggs upp i den mogna skogen.

Naturkultur = En skötselprincip snarare än en metod. Målet är att maximera nuvärdet på trädgruppsnivå, d.v.s. att sköta de träd som delar på samma växtutrymme så att den långsiktiga avkastningen maximeras. Enskilda åtgärder kan bli ganska olika beroende på utgångsläget och markägarens målsättningar.